Dokumentai

PLANAI:
Gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos planas
Ikimokyklinio ugdymo programa 2020 m
Ppagrindinio ir vidurinio ugdymo planai 2020-2021m. m.
Pradinio ugdymo planas 2020-2021 m. m. 
Ppriešmokyklinės grupės planas 2020-2021
Pradinio ugdymo planai 2019-2021
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planai 2019-2021
Pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2019–2020 ir 2020–2021 m. m.
Strateginis planas 2017-2020 m.
Krizės valdymo veiksmų planas

NUOSTATAI:

Gimnazijos  bendrieji nuostatai
Mokyklos Tarybos nuostatai
Elektroninio dienyno nuostatai 
Vadovo, jo pav. ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos  tobulinimo nuostatai
Bib
liotekos nuostatai
Trakų gimnazijos nuostatai
Mokinių komiteto nuostata

APRAŠAI:
Ekstremaliosios situacijos režimo gimnazijoje aprašas
MOKINIŲ PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, MENINES, KŪRYBINĖS…. TVARKOS APRAŠAS
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas
Paramos_gavimo_tvarkos_aprašas
Trakų gimnazijos pasirenkamojo vaikų švietimo organizavimo aprašas
 Trakų gimnazijos pagalbos teikimo vaikui modelio tvarkos aprašas
 Trakų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz. vaistų naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tvarkos aprašas
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo  tvarkos aprašas
Vidurinio ugdymo įgyvendinimo aprašas
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas
Mokinių apžiūros ir dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir(ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis tvarkos aprašas
Vidurinio ugdymo įgyvendinimo aprašas
Viešųjų paslaugu teikimo aprašymas
Vaiko gerovės tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarkos aprašas
Pailgintos dienos tvarkos aprašas
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

 

TAISYKLĖS:

Trakų gimnazijos darbo ir vidaus tvarkos taisyklės
Bendrieji saugos reikalavimai sporto salėje
Asmens duomenų apsaugos taisyklės
Duomenų apsaugos politika
Darbuotojų kodeksas
Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams
Darbo tvarkos taisyklės

TVARKOS:

Ugdymo turinio planavimo principai ir laikotarpiai, ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, modulių, prevencinių ir kitų programų integravimo ir tvirtinimo tvarka.
Užsieniečių, atvykusių dirbti arba gyventi į Lietuvos Respubliką, vaikų ugdymo Trakų gimnazijoje tvarka
Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka
Nuotolinio darbo tvarka
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarka
Darbo apmokejimo tvarka 2020-2021