Socialinė pedagogė

 

 

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

1. Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
2. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
3. Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
4. Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
5. Šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
6. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis;
7. Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
8. Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
9. Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

 Tikslai
1. Teikti metodinę bei psichologinę paramą vaikams, jų tėvams ir pedagogams.
2. Tirti ir skatinti vaikų ir jaunuolių integravimąsi į mokyklos bendruomenę, visuomenę.
3. Sudaryti sąlygas pozityviai jauno žmogaus saviraiškai ir neformaliam ugdymui.
4. Padėti vaikams sprendžiant jų teisių ir interesų apsaugos problemas.
5. Nagrinėti ir šalinti mokyklos nelankymo priežastis, siekti, kad moksleivių tėvai aktyviau įsitrauktų į mokyklos gyvenimą.
6. Telkti mokyklos bendruomenę siekiant sukurti efektyvią ankstyvosios prevencijos sistemą ugdymo institucijoje.

Uždaviniai
1. Rinkti informaciją ir išsiaiškinti socialines problemas, įtakojančias mokinio elgseną ir mokymosi motyvaciją.
2. Užmegzti kontaktus su klientais.
3. Analizuoti ir vertinti situaciją.
4. Rinkti ir teikti informaciją apie pagalbą teikiančias bei prevenciją vykdančias tarnybas.
5. Konsultuoti.
6. Tarpininkauti, atstovauti, koordinuoti.
7. Vykdyti prevencinį darbą.
8. Apibendrinti ir įvertinti pokyčius.

Gimnaziste, visada esi maloniai laukiamas ir gali kreiptis pagalbos į socialinį pedagogą:
1. jei patiri patyčias ir smurtą;
2. jei turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
3. jei turi mokymosi, elgesio, mokyklos lankymo problemų;
4. jei esi naujokas gimnazijoje ir tau kyla sunkumų;
5. jei nori sužinoti savo teises ir pareigas;
6. jei nori padėti draugui, kuris vartoja kvaišalus, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi;
7. jei reikalingas nemokamas maitinimas;
8. jei nori bendradarbiauti, įgyvendinant gimnazijos prevencines programas, padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones;
9. jei turi idėjų ir sumanymų, kuriuos galėtų įgyvendinti gimnazijoje;
10. jei nežinai, kur kreiptis pagalbos (nukreipia pas specialistus).

Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis, jei:
1.  mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
2. mokykloje mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
3. mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
4. reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
5. siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.